ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

23/7/2019

"Γάλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Α.Ε."

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00' στην έδρα της Εταιρείας (Ριζαρείου 2 & Μικράς Ασίας, Χαλάνδρι Αττικής) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018.
  2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση 2018.
  4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2018.
  5. Εκλογή εξουσιοδοτημένου ελεγκτικού οίκου ως Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για την χρήση 2019, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής του.
  6. Επικύρωση της αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την χρήση 2018.
  7. Προέγκριση της αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για την χρήση 2019.
  8. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν.4548/2018
  9. Ανακοινώσεις

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

icon PDFΕΚΘΕΣΗ Δ Σ  2018

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video