Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης


Ως παραχωρησιούχος της Γέφυρας ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εδράζεται σε ισχυρές αξίες υπευθυνότητας και δεοντολογίας, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της εταιρικής της κουλτούρας και επικεντρώνονται στην ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υλοποιεί, διατηρεί και δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης - IMS το οποίο περιλαμβάνει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πεδίο εφαρμογής του IMS είναι η χρηματοδότηση του έργου, η διαχείριση της λειτουργίας και η συντήρηση της Γέφυρας.

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. θέτει στόχους και προτεραιότητες για τη συνεχή βελτίωση του IMS.

Από τότε που παραδόθηκε η Γέφυρα στο κοινό, τον Αύγουστο του 2004, οι καθημερινές δραστηριότητες της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εκτελούνται προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να διατηρήσει την παράδοσή της και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών.
 

Οι κύριοι άξονες και οι στόχοι της εταιρείας για την καλύτερη εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων είναι:

 • Αποδοχή και εκπλήρωση υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας από άποψη αποτελεσματικότητας, ποιότητας, υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και κοινωνικών επιπτώσεων
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικής διαχείρισης με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχούς και εύρυθμης λειτουργίας
 • Προώθηση κουλτούρας μέσω της οποίας επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων, επιτρέποντας σε κάθε άτομο να αναπτυχθεί και συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Διασφάλιση της ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και ασφαλούς και άνετης διέλευσης
 • Κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αύξηση του μεριδίου αγοράς
 • Αφουγκρασμό και ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών
 • Καθιέρωση διαρκούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου, με στόχο την ενίσχυση της αποδοχής του, την αναγνώριση της εταιρείας και τη συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, με προτεραιότητα στην περιφέρεια στην οποία αυτό βρίσκεται

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να μετριάσει το αντίκτυπο των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της στην υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων της, των υπεργολάβων της και άλλων ενδιαφερομένων μερών.


Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δέσμευσης της διοίκησης για επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:

 • Παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας στο προσωπικό που εργάζεται σε έργα συντήρησης και κατασκευής, αλλά και στο κοινό που χρησιμοποιεί τη Γέφυρα
 • Συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
 • Προσδιορισμός κινδύνου, αποτελεσματικός έλεγχος και μείωση της επικινδυνότητας, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων
 • Πρόληψη τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών
 • Αποτελεσματική εφαρμογή των επιθεωρήσεων και των ελέγχων προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του IMS και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις
 • Διασφάλιση της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα υγιεινής και ασφάλειας
 • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και πληροφόρησης στους εργαζομένους σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους για κάθε δραστηριότητα


Η Περιβαλλοντική μας πολιτική ενσωματώνει τις Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές μας. Επιπλέον, όλο το προσωπικό μας και όλοι οι προμηθευτές μας οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με αυτή. Δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

 • Τήρηση όλων των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών περιβαλλοντικών νομοθεσιών και άλλων σχετικών εταιρικών συμφωνιών και πολιτικών.
 • Συστηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας.
 • Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων και παρακολούθηση επιδόσεων.
 • Πρόληψη της ρύπανσης και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας.
 • Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας πόρων.
 • Προστασία της βιοποικιλότητας, προσδιορίζοντας και περιορίζοντας κάθε σημαντική επίδραση.
 • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Εφαρμογή ολιστικής προσέγγισης για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Γέφυρα και τη γύρω περιοχή.
 • Παροχή επαρκούς κατάρτισης έτσι ώστε όλο το προσωπικό να έχει τα «εφόδια» που θα του επιτρέπουν να ενεργεί συστηματικά με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
 • Συνεχής βελτίωση της καταλληλόλητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.


Η ανώτατη διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση και τη βελτίωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (IMS). Οι επιδόσεις του IMS θα ελέγχονται, θα επιθεωρούνται και θα αξιολογούνται μέσω ετήσιων αναθεωρήσεων, εσωτερικών ελέγχων, διαβουλεύσεων με το προσωπικό και επιτέλεσης στόχων.

 

Παναγιώτης Παπανικόλας

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video