Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης


Ως παραχωρησιούχος της Γέφυρας ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εδράζεται σε ισχυρές αξίες υπευθυνότητας και δεοντολογίας, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της εταιρικής της κουλτούρας και επικεντρώνονται στην ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υλοποιεί, διατηρεί και δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IMS) το οποίο περιλαμβάνει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πεδίο εφαρμογής του IMS είναι η Χρηματοδότηση, η Διαχείριση Λειτουργίας, Παρακολούθηση και Συντήρηση της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».

Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. θέτει στόχους και στόχους για τη συνεχή βελτίωση του IMS.


Από τότε που παραδόθηκε η γέφυρα στο κοινό, τον Αύγουστο του 2004, οι καθημερινές δραστηριότητες της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εκτελούνται προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να διατηρήσει την παράδοσή της και  την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών.

Οι κύριοι άξονες και οι στόχοι της εταιρείας για την διασφάλιση της ποιότητας των  καθημερινών δραστηριοτήτων της είναι:

 • Αποδοχή και εκπλήρωση υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας από άποψη αποτελεσματικότητας, ποιότητας, και κοινωνικών επιπτώσεων
 • Τήρηση όλων των εφαρμοστέων θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικής διαχείρισης με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχούς και εύρυθμης λειτουργίας
 • Προώθηση κουλτούρας μέσω της οποίας επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων, επιτρέποντας σε κάθε άτομο να αναπτυχθεί και συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Διασφάλιση της ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και ασφαλούς και άνετης διέλευσης
 • Κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αύξηση του μεριδίου αγοράς
 • Αφουγκρασμό και ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών
 • Προώθηση και καθιέρωση ενός μόνιμου κοινωνικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου με στόχο την ενίσχυση της αποδοχής του έργου, την αναγνώριση της εταιρείας και τη συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.


Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να μετριάσει το αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων της στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού της, των υπεργολάβων της και άλλων ενδιαφερόμενων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης στους ακόλουθους στόχους:

 • Παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας στο προσωπικό που εργάζεται σε έργα συντήρησης και κατασκευής και στο γενικό κοινό που χρησιμοποιεί τη γέφυρα
 • Συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
 • Προσδιορισμός κινδύνου και αποτελεσματικός έλεγχος και μείωση της επικινδυνότητας, με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων
 • Πρόληψη τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών
 • Αποτελεσματική εφαρμογή των επιθεωρήσεων και των ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του IMS και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις
 • Διασφάλιση της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας
 • Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και πληροφόρησης σε όλο το προσωπικό σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους για κάθε δραστηριότητα


Η Περιβαλλοντική μας Πολιτική ενσωματώνει τις Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές μας. Επιπλέον, όλο το προσωπικό μας και όλοι οι προμηθευτές μας οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την περιβαλλοντική μας πολιτική. Δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

 • Τήρηση όλων των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών περιβαλλοντικών νομοθεσιών και άλλων σχετικών εταιρικών συμφωνιών και πολιτικών.
 • Η συστηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας.
 • Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων και παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 • Πρόληψη της ρύπανσης και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας.
 • Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικότητας πόρων.
 • Προστασία της βιοποικιλότητας προσδιορίζοντας και περιορίζοντας κάθε σημαντική επίδραση.
 • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Εφαρμογή ολιστικής προσέγγισης για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Γέφυρα και στη γύρω περιοχή
 • Παροχή επαρκούς κατάρτισης έτσι ώστε όλο το προσωπικό να είναι εξοπλισμένο και παρακινημένο να ενεργεί συστηματικά με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
 • Συνεχής βελτίωση της καταλληλόλητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.


Η ανώτατη διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση και τη βελτίωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης IMS. Οι επιδόσεις του IMS θα ελέγχονται, θα επιθεωρούνται και θα αξιολογούνται μέσω ετήσιων αναθεωρήσεων, εσωτερικών ελέγχων, διαβουλεύσεων με το προσωπικό και επιτέλεσης στόχων.

 

Παναγιώτης Παπανικόλας

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video