Προστασία Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας χειρίζονται ή προτίθενται να χειριστούν, προσωπικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στο παρόν και στην κείμενη νομοθεσία (ΓΚΠΔ 2016/679, Ν 4624/2019).  

Εφόσον δεν έχετε συμπληρώσει τα 15 έτη σας, παρακαλούμε όπως λάβετε την άδεια των γονέων/κηδεμόνων σας πριν μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή συνάψετε σύμβαση μαζί μας.

Σχετικά με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και την ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Η εταιρεία παραχώρησης ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (η «ΓΕΦΥΡΑ») ιδρύθηκε το 1995 και είναι υπεύθυνη σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με τον νόμο 2395/96 για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Η ΓΕΦΥΡΑ έχει αναθέσει υπεργολαβικά τη λειτουργία της Γέφυρας στην εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (η «ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»), η οποία λειτουργεί τη Γέφυρα και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των διοδίων και της κυκλοφορίας καθώς και για την ελαφρά συντήρηση της Γέφυρας. Επίσης η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ συλλέγει για λογαριασμό της ΓΕΦΥΡΑΣ τα διόδια μέσω της διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών με τους οδηγούς, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των οχημάτων.

Η ΓΕΦΥΡΑ και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ δεσμεύονται ως από κοινού από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας  να προστατεύουν και να σέβονται την ιδιωτική σας ζωή σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων (N 4624/2019).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα ώστε να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα επεξεργαστούμε.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η ΓΕΦΥΡΑ και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ συλλέγουν ή άλλως αποκτούν και επεξεργάζονται τις ακόλουθες πληροφορίες και δεδομένα συνδρομής σχετικά με εσάς όπως:

Χρήσεις των πληροφοριών σας και βάση επεξεργασίας τους

Η ΓΕΦΥΡΑ θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για σύννομους σκοπούς (κατά τα άρθρα 5 και 6 ΓΚΠΔ) ήτοι για να:

Η εταιρεία μας δεν θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει από εσάς για να λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σας επηρεάζουν ως υποκείμενα επεξεργασίας.

Νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω εξαρτάται από τις προσωπικές πληροφορίες που αφορούν και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τις συλλέγουμε. Ωστόσο, θα χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο όταν:

Αν σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις ή για σύναψη σύμβασης μαζί σας, θα το κάνουμε με σαφήνεια την κατάλληλη χρονική στιγμή και θα σας ενημερώσουμε αν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και για τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση που δεν παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες).

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η ΓΕΦΥΡΑ θα λάβει όλα τα ευλόγως απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών και χαρακτηριστικών ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι γίνεται ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων σας και ότι προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και/ή χρήση, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, ενώ, αν και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα μας μέσω των συσκευών σας. Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται ότι εσείς φέρετε την ευθύνη της διαβίβασης αυτής. 

Όταν σας έχουμε χορηγήσει (ή έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας, πρέπει να φροντίζετε ώστε ο κωδικός αυτός να παραμείνει εμπιστευτικός. Σας παρακαλούμε να μην κοινοποιήσετε σε κανέναν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Τυχόν απώλεια η κακή χρήση του είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Όταν γίνονται εισπράξεις από μέρους μας, ζητάμε από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε να συμμορφώνονται με το  Διεθνές Πρότυπο Ασφαλείας των συναλλαγών μέσω τραπεζικών Καρτών (PCI-DSS).

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τους προμηθευτές μας που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας οι οποίοι μας συνδράμουν για να σας παρέχουμε υπηρεσίες.  Δεσμευόμαστε ότι αυτή η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας υπό τους όρους του ΓΚΠΔ και του νόμου 4624/2019.

Κατηγορίες εταιρειών και σκοπός

Διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η ΓΕΦΥΡΑ δεν σκοπεύει να διαβιβάζει καμία πληροφορία σχετικά με πρόσωπα σε κανέναν φορέα που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ-27 και Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία).

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να διαβιβαστούν σε οργανισμούς που μπορεί να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά σε εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες.  Όταν επιτρέπουμε σε έναν οργανισμό να επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίσουμε ότι δημιουργούμε και διατηρούμε τις κατάλληλες εγγυήσεις με τους οργανισμούς αυτούς, ώστε οι προσωπικές σας πληροφορίες να εμπίπτουν στα ίδια πρότυπα και προστασίες όπως και όταν γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αν επιλέξετε να συμμετέχετε σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook/Twitter) όταν καταχωρίζετε προσωπικα σας στοιχεία στην ιστοσελίδα μας, η εταιρεία μας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει, και μπορεί να αναρτά πληροφορίες που υποβάλλονται στις ιστοσελίδες μας για αποθήκευση στα κοινωνικά δίκτυα των πληροφοριών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά οφείλουν να πιστοποιούνται δυνάμει της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield).

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες για εσάς,σε έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία, στα συστήματα δεδομένων μας μόνο για όσο διάστημα τις χρειαζόμαστε σύμφωνα με τον νόμο και για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε. Πιο συγκεκριμένα, θα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για:

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και η ελληνική εφαρμοστική νομοθεσία (Ν 4624/2019) σας παρέχουν, ως Υποκείμενο των Δεδομένων, ορισμένα «δικαιώματα πληροφόρησης», τα οποία συνοψίζονται στη συνέχεια:

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής

Τυχόν αλλαγές στην Κοινοποίηση για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής που μπορεί να κάνουμε στο μέλλον θα αναρτηθούν στην παρούσα σελίδα, και όπου χρειάζεται, θα σας κοινοποιηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Αν θέλετε να έλθετε σε επαφή με την ΓΕΦΥΡΑ σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην εξής διεύθυνση:

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Ριζαρείου 2, 152 33 Χαλάνδρι
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Τηλ.: 210-6858196
email : dpo@gefyra.gr

ή

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Κτίριο Διοίκησης, Αντίριο
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Τηλ.: 26340-39010 & -011
email : dpo@gefyralitourgia.gr


Τελευταία επικαροποίηση πολιτικής: 15 Μαρτίου 2020

 

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video